Община Генерал Тошево

Население

По изготвения към 24.01.2023 година баланс на населението на община Генерал Тошево за 2022 година жителите на общината по постоянен адрес са 15 367, а по настоящ адрес – 13 215. За сравнение през 2020 година жителите по постоянен адрес са били 15 897 /-530 жители/, а по настоящ адрес - 13 865 /-650 жители/.

Само за град Генерал Тошево за 2022 година по постоянен адрес жителите са 6 855, а по настоящ адрес 6 236. За сравнение през 2020 година жителите на града по постоянен адрес са били 7 075 /-220 жители/, а по настоящ адрес – 6 462 /-226 жители/.

С най-много жители в общината e село Спасово. Жителите на село Спасово по постоянен адрес за 2022 година са 948, а по настоящ адрес – 859. За сравнение през 2020 година по постоянен адрес жителите са били 977 /-29 жители/, а по настоящ адрес 899 /-40 жители/.

Селата с най-малко жители – под 20, са Вичево - 5, Краище - 2, Лозница - 7, Огражден - 10 и Узово - 3.

Селата в общината с население по постоянен адрес от 20 до 50 жители са Ал. стамболийски, Балканци, Великово, Градини, Калина, Конаре, Сираково и Сърнино.


С население между 50 и 100 жители

са селата Бежаново, Горица, Дъбовик, Зограф, Писарово, Пленимир, Росен, Сноп и Средина.

С население между 100 и 150 жители

в общината е само село Житен.

С население между 150 и 200 жители

са селата Изворово, Красен, Малина, Рогозина и Чернооково.

С население между 200 и 250 жители

в общината са селата Петлешково и Преселенци.

С население между 250 и 300 жители

в общината е само село Равнец.

С население между 300 и 350 жители

в общината е само село Снягово.

С население между 350 и 400 жители

са селата Василево и Къпиново.

С население между 400 и 500 жители

са селата Присад и Росица.

С население между 500 и 600 жители

в общината е само село Пчеларово.

С население между 600 и 900 жители

са селата Йовково - 864, Кардам - 887 и Люляково - 682.

 

Тенденцията в общината през последните години е за трайно намаляване на населението. Естественият прираст на общината е отрицателен – ниска раждаемост и висока смъртност.