Община Генерал Тошево

Банкова сметка

От 4 януари 2022 г. Община Генерал Тошево се обслужва от УниКредит Булбанк

Банкова сметка:

IBAN:BG38UNCR70008424684999

BIC:UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Кодове за видове плащане:

441400  Окончателен годишен (патентен) данък
442100  Данък върху недвижимите имоти
442300  Данък върху превозните  средства
442400  Такса за битови отпадъци
442500  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин /3%/
442800  Туристически данък
443400  Други данъци
444000  Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444100  Приходи от наеми на имущество
444200  Приходи от наеми на земя
445100  Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445600  Приходи от продажби на земя
446500  Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
447000  Други неданъчни приходи
448001  Такси за технически услуги
448002  Такси за ползване на детски градини
448005  Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 448007  Такси за административни услуги
448008  Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448010  Такси за ползване на общежития и други по образованието
448011  Такси за гробни места
448012  Туристически такси
448013  Такси за притежаване на куче
448081  Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
448090  Други общински такси