Община Генерал Тошево

Нормативна база и функции на институцията


Местното самоуправление в общините се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 3. Образованието;
 4. Здравеопазването;
 5. Културата;
 6. Благоустрояването и комуналните дейности;
 7. Социалните услуги;
 8. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 9. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 10. Развитието на спорта, отдиха и туризма.

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и кметовете на кметства, се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон, като в населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.

Кметът на общината:

 • Ръководи цялата изпълнителска дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общински бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет;
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал.1 . Той има право да отменя техните актове;
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 • Председателства Съвета по сигурност и управление при кризи;
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.