Община Генерал Тошево

Структура и състав

Информация за общински съветници - Мандат 2019-2023 година

Приемен ден:

понеделник от 10:00 до 12:00 часа.

За повече информация:

телефон:05731 2387, вътрешен 34

e-mail:obsavet@toshevo.org

 

Постоянни комисии към общински съвет

Бюджетно - данъчна комисия

Председател:

Михаил Герасимов Михайлов

Зам. председател:

Владимир Начев Начев

Секретар:

Росен Димов Власев

Членове:

Ганка Колева Феодорова, Петя Илиева Панева

Промишлено - стопански дейности и устройство на територията

Председател:

Георги Николаев Тодоров

Зам. председател:

Борис Райнов Борисов

Секретар:

Красимира Маринова Крумова

Членове:

Георги Василев Георгиев, Васил Цветанов Василев

Селско стопанство, гори и екология

Председател:

Коста Иванов Костов

Зам. председател:

Владимир Начев Начев

Секретар:

Михаил Герасимов Михайлов

Членове:

Георги Николаев Тодоров, Росица Иванова Стоянова

Просвета, наука, култура, вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм

Председател:

Ганка Колева Феодорова

Зам. председател:

Петя Илиева Панева

Секретар:

Георги Василев Георгиев

Членове:

Митка Тодорова Колева, Росен Димов Власев

Социална дейност и здравеопазване

Председател:

Катюша Георгиева Димитрова

Зам. председател:

Къна Минчева Дякова

Секретар:

Васил Цветанов Василев

Членове:

Борис Райнов Борисов, Красимира Маринова Крумова

Законност и обществен ред

Председател:

Росица Иванова Стоянова

Зам. председател:

Къна Минчева Дякова

Секретар:

Катюша Георгиева Димитрова

Членове:

Митка Тодорова Колева, Иван Гавраилов Петров

Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Председател:

Росица Иванова Стоянова

Зам. председател:

Къна Минчева Дякова

Секретар:

Катюша Георгиева Димитрова

Членове:

Митка Тодорова Колева, Иван Гавраилов Петров