Община Генерал Тошево

Профил на купувача

Профил на купувача в платформата на ЦАИС ЕОП от юни 2020 г.

За повече информация относно публикуваните обществени поръчки  в Профил на купувача от 15.04.2016 г. до юни 2020 г. можете да прочетете тук.

68.Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в Общинска администрация  гр.Генерал Тошево

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в Общинска администрация гр.Генерал Тошево

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035099

67.Доставка на промишлен газьол за нуждите на Община Генерал Тошево за отоплителен сезон 2014 г./2015 г.

Доставка на промишлен газьол за нуждите на Община Генерал Тошево за отоплителен сезон 2014 г./2015 г.

Линк към АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138363139

66.Доставка на нов трактор с прикачен инвентар

Доставка на нов трактор с прикачен инвентар /ремарке – до 6 т., гребло за сняг и косачка/ за нуждите на Община Генерал Тошево

65.Превоз към  ОУ Христо Ботев с. Кардам

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение в ОУ Христо Ботев с. Кардам, община Генерал Тошево през учебната 2014/2015 г. по определени маршрути и разписания

64.Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване

Публична покана с предмет: Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на ОДЗ РАДОСТ гр.Генерал Тошево

63.Доставки на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево

Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Месо, риба и месни продукти
 2. Мляко и млечни продукти
 3. Плодове и зеленчуци /пресни и замразени/
 4. Консерви /плодови и зеленчукови
 5. Хляб, брашно, мая и хлебни изделия
 6. Други хранителни продукти
62.Извършване на строително-монтажни работи  по проект: Рехабилитация-модернизация на пътища в Негру вода и Генерал Тошево

Обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи  по проект: Рехабилитация-  модернизация на пътища в Негру вода и Генерал Тошево

61.Публична покана: Строителен надзор на обект -Рехабилитация модернизация на пътища в Негру вода и Генерал Тошево

Публична покана: Строителен надзор на обект -Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру вода и Генерал Тошево по проект

60.Доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на Община Генерал Тошево

Доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на Община Генерал Тошево

59.Доставка, монтаж  и пускане в експлоатация на пожароизвестителни системи в сгради общинска собственост гр. Генерал Тошево

Публична покана с предмет:Доставка, монтаж  и пускане в експлоатация на пожароизвестителни системи  в сгради общинска собственост  гр.Генерал Тошево”, по обособени позиции:

ОП.1 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителни системи в ОДЗ „Пролет”, ЦДГ „Първи юни” и ОДЗ „Радост”  гр.Генерал Тошево”
ОП.2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в Общинска администрация  гр.Генерал Тошево”
ОП.3 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в Народно читалище „Светлина 1941”   гр.Генерал Тошево”

58.Строителен надзор над обекти-централен градски площад, улична мрежа, тротоари и улично осветление

Строителен надзор над обекти:

 1. Реконструкция на централен градски площад
 2. Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление гр.Генерал Тошево
 3. Ремонт на улици за 14000 кв.м.
57.Строителен надзор над обекти
 1. Рехабилитация на път DOB 3032 Дъбовик — Пчеларово и на път DOB 3034 Равнец - Дъбовик
 2. Рехабилитация на водопровод по ул. 17-та на с. Пчеларово и на водопровод по ул. 18-та на с.Равнец,
  финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ №08/321/01563 по ПРСР.“
56.Изпълнение на СМР по рехабилитация на път и на водопроводи
 1. Рехабилитация на път DOB3032 Дъбовик — Пчеларово и на път DOB3034 Равнец – Дъбовик; Обособена позиция
 2. Рехабилитация на водопровод по ул. 17-та на с. Пчеларово и на водопровод по ул. 18-та на с.Равнец
55.Публична покана с предмет: Доставка и монтаж на газови котли и конвектори на общински сгради в гр.Генерал Тошево

Публична покана с предмет: Доставка и монтаж на газови котли и конвектори на общински сгради в гр.Генерал Тошево, обособени в две позиции:


ОП.1 „Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газови конвектори в общински имот по ул.”Васил Априлов”№6 IV-ти етаж гр.Генерал Тошево”
ОП.2 „Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газови котли в ОДЗ”ПРОЛЕТ” гр.Генерал Тошево”

54.Събиране и извозване на твърди битови отпадъци

Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от 20 населени места на територията на община Генерал Тошево

53.Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление, гр. Генерал Тошево

Обществената поръчка: “Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление, гр. Генерал Тошево”по обособени позиции както следва: ОП 1:Реконструкция на централен градски площад ОП 2:Благоустрояване вътрешно –квартално пространство в част от квартал 63 ОП 3: Благоустрояване вътрешно – квартални пространства в част от квартал 73 и квартал 76 ОП 4: Благоустрояване на вътрешно- квартално пространство в част от квартал 89 ОП 5:Благоустрояване вътрешно –квартално пространство в част от квартал 55 ОП 6:Подмяна на тротоарти настилки в двора на СОУ „ Никола Вапцаров” ОП 7:Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление гр.Генерал Тошево ОП8: Ремонт на улици за 14000 кв.м.

52. Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции" както следва: ОП 1„ Ремонт на път DOB Пчеларово – Житен - Красен от км. 24+100 до км. 26+700 „ ОП 2 „ Изкърпване асфалтова настилка улица от ОК 67 до ОК 68 село Кардам”

51.Обновяване фасади, санитарни възли и кухненски блок на ОДЗ Радост

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” С ПРЕДМЕТ: Обновяване фасади, санитарни възли и кухненски блок на ОДЗ „Радост”, гр. Генерал Тошево”

50.Изработка и доставка на мебели за нуждите на ОДЗ Пролет, ЦДГ Първи юни и ОДЗ Радост гр.Генерал Тошево

Публична покана с предмет: „Изработка и доставка на мебели за нуждите на ОДЗ „Пролет”, ЦДГ „Първи юни” и ОДЗ „Радост” гр.Генерал Тошево”

49.„Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Открита процедура по реда на чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП : Предмет: „Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции” както следва: ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Великово” ОП 2 „Ремонт покрив кметство с.Вичево” ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сираково” ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Снягово” ОП 5 „Ремонт кметство с.Спасово” ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” ОП 7 „Ремонт тоалетни кметство с.Петлешково” ОП 8 „Ремонт физкултурен салон на СОУ „Н.Й.Вапцаров гр.Генерал Тошево” ОП 9 „Благоустрояване двор ЦДГ с.Кардам” ОП 10 „Ремонт пенсионерски клуб с.Бежаново” ОП 11 „Ремонт пенсионерски клуб с.Йовково” ОП 12 „Подмяна дограма пенсионерски клуб с.Малина” ОП 13 „Ремонт чакалня за ученици с. Люляково” ОП 14 „Ремонт жилища ДЗИ” ОП 15 „Ремонт чакалня за ученици с. Василево” ОП 16 „Ремонт НЧ с. Люляково” ОП 17 „Ремонт НЧ с.Василево” ОП 18 „Ремонт НЧ с.Преселенци” ОП 19 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Ал.Стамболийски” ОП 20 „Изграждане на санитарен възел кметство с. Сърнино” ОП 21 „Изграждане на ударопоглъщаща настилка за детски уреди в ОДЗ №1 – Пролет” ОП 22 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Спасово” ОП 23 „Изграждане на автоспирка с.Горица” ОП 24 „Изграждане на автоспирка с.Снягово”

48.Обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево

Обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва:

 • ОП1 „Ремонт сграда кметство село Зограф”
 • ОП2 „Ремонт сграда кметство село Пчеларово”
 • ОП3 „Ремонт сграда кметство село Узово”
 • ОП4 „Ремонт сграда Общинска администрация Генерал Тошево”
 • ОП5 „Ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово“
 • ОП6 „Ремонт Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” село Пчеларово / клуб/
 • ОП7 „Ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф
 • ОП8 „Ремонт Народно читалище „Съединение 1943” село Изворово”
 • ОП9 „Ремонт Народно читалище „ Христо Ботев” село Житен”
 • ОП10 „ Ударопоглъщаща настилка за детски уреди ЦДГ№2 „ Първи юни” гр. Генерал Тошево
47.Обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за управление и отчитане на дейностите по проект

Обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за управление и отчитане на дейностите по проект „Рехабилитация на път DOB 3032 Дъбовик – Пчеларово, път DOB 3034 Равнец-Дъбовик и на водопроводи в селата Пчеларово и Равнец, общ. Ген.Тошево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/01563 по ПРСР”

46.Избор на изпълнител за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево

45.Публична покана с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-03/2013/014”

Публична покана с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-03/2013/014”

44.Публична покана с предмет: „Осигуряване на одит по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-03/2013/014”

"Публична покана с предмет: „Осигуряване на одит по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-03/2013/014

43.Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на вътрешни документи в Община Генерал Тошево” по две обособени позиции:
 • Обособена позиция 1: Извършване на функционален анализ в Общинска администрация – Генерал Тошево
 • Обособена позиция 2: Разработване на вътрешни документи в Община Генерал Тошево
42.Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на вътрешни документи в Община Генерал Тошево- публичната покана е оттеглена

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на вътрешни документи в Община Генерал Тошево” по две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: Извършване на функционален анализ в Общинска администрация – Генерал Тошево
 • Обособена позиция 2: Разработване на вътрешни документи в Община Генерал Тошево - публичната покана е оттеглена
41.Публична покана с предмет: „Информация и публичност и организиране на семинар за обучение на служителите на общинска администрация Генерал Тошево за работа с новите документи”

Публична покана с предмет: „Информация и публичност и организиране на семинар за обучение на служителите на общинска администрация Генерал Тошево за работа с новите документи”

40.Процедура за концесия на гробищен парк

Процедура за концесия на гробищен паркОтносно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево”, с три подобекта:

 • „Подобект 1: Доизграждане на битова канализация – L=18,298л.м., гр. Генерал Тошево“;
 • Подобект 2: Доизграждане на дъждовна канализация – L=3,000л.м., гр. Генерал Тошево“
 • „Подобект 3: Рехабилитация улични водопроводи в гр. Генерал Тошево – L=3,060л.м.“

открита с Решение № 028/06.06.2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с участието Ви в открита процедура и на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме , че на 26.11.2013 г. от 12.00 часа в залата на III етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево ул.”Васил Априлов” №5 ще се извърши отварянето на ценовите предложения за горе цитирания обект.

39.Обществената поръчка е с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2014 година по обособени позиции”

Обществената поръчка е с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2014 година по обособени позиции”

38. Публична покана с предмет - «Предварителни проучвания/прединвестиционни/ и идеен проект на обект “Оперативен център за реагиране при спешни ситуации»

Публична покана с предмет - «Предварителни проучвания/прединвестиционни/ и идеен проект на обект “Оперативен център за реагиране при спешни ситуации», гр.Ген.Тошево, по програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. по проект ”Оборудване за спасяване на нашия живот”, по две обособени позиции: ОП 1 – „Прединвестиционни и обемноустройствени проучвания на обект «Оперативен център за реагиране при спешни ситуации», гр.Генерал Тошево и ОП 2 - „Разработване на идеен проект на обект ”Оперативен център за реагиране при спешни ситуации”, гр.Генерал Тошево

37. Публична покана за „Доставка на озвучителна и осветителна техника”

Публична покана за „Доставка на озвучителна и осветителна техника” по проект: „Общи корени – международен фестивал на фолклорните танци”, по договор за БФП № 18818/07.03.2013, MIS ETC 565, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г.

36. Публична покана за „Доставка на озвучителна и осветителна техника”

Публична покана за „Доставка на озвучителна и осветителна техника” по проект: „Общи корени – международен фестивал на фолклорните танци”, по договор за БФП № 18818/07.03.2013, MIS ETC 565, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г. - оттеглена

35. Публична покана с предмет:„Доставка на народни носии”

Публична покана с предмет:„Доставка на народни носии” по проект: „Общи корени – международен фестивал на фолклорните танци”, по договор за БФП № 18818/07.03.2013, MIS ETC 565, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г.

34.“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по стандарт GSM /UMTS с национално покритие и избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Община Генерал Тошево”

“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по стандарт GSM /UMTS с национално покритие и избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Община Генерал Тошево” по две обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Генерал Тошево” Обособена позиция №2 : „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите Община Генерал Тошево.

33.“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по стандарт GSM /UMTS с национално покритие и избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Община Генерал Тошево”

“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по стандарт GSM /UMTS с национално покритие и избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Община Генерал Тошево” по две обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Генерал Тошево” Обособена позиция №2 : „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите Община Генерал Тошево. - Оттеглена

32. „Доставка на канцеларски материали, книги, костюми и консумативи за офис техника по проект BG051PO001-4.1.05-160

„Доставка на канцеларски материали, книги, костюми и консумативи за офис техника по проект BG051PO001-4.1.05-160 "Искаме и можем" гр. Генерал Тошево по договор за БФП № BG051PO001-4.1.05-0160 по обособени позиции: ОП 1 "Доставка на канцеларски материали и книги", ОП 2 "Доствка на спортни екипи и театрални костюми" и ОП 3 "Доставка на консумативи за офис техника"

31. Публична покана „Обучение на служителите от Община Генерал Тошево”

Публична покана „Обучение на служителите от Община Генерал Тошево” по проект: „Компетентна и ефективно работеща администрация в Община Генерал Тошево”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по две обособени позиции, както следва: 1: “Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” и 2: “Обучение в лидерски умения и екипна ефективност

30. Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево

Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево"

29.Доставка на обзавеждане на читалището на с.Росица

29. Публична покана с предмет : "Доставка на обзавеждане на читалището на с.Росица и оборудване на клуба за подпомагане на уязвими групи от населението към читалището, финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ №08/321/00905 по ПРСР"

28. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Месо, риба и месни продукти 2. Мляко и млечни продукти 3. Консерви /плодови и зеленчукови 4. Плодове и зеленчуци /пресни и замразени/ 5. Други хранителни продукти 6. Хляб, брашно, мая и хлебни изделия

27. Открита процедура с предмет: Доставка на течни горива и смазочни материали за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Открита процедура с предмет: Доставка на течни горива и смазочни материали за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства, обслужващи дейностите на Община Генерал Тошево и Обособена позиция №2: Доставка на промишлен газьол за отопление на общински детски градини на територията на Община Генерал Тошево.

26.Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево

Открита процедура за избор на изпълнител за дейностите по проектиране, реконструкция, модернизация и технологично преоборудване и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ по проект “Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево ”.

25. Публична покана за осигуряване на транспорт на ученици от ОУ Йордан Йовков - с. Красен

Публична покана за осигуряване на транспорт на ученици от ОУ "Йордан Йовков" с. Красен - Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици от ОУ "Йордан Йовков" до 16-годишна възраст на територията на Община Генерал Тошево по определени маршрути за периода от 15.09. 2013 год. - 15. 06. 2014 год.

24. Публична покана за осигуряване на превоз на ученици - с. Кардам

Публична покана за осигуряване на превоз на ученици - с. Кардам - Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в ОУ "Христо Ботев" с. Кардам, Община Генерал Тошево, както до училището, така и до местоживеенето им за периода 15.09.2013 - 15.06. 2014 година.

23. Искаме и можем

Публична поката с предмет: „Организиране на екскурзии, летен образователен лагер и училище сред природата, и транспортни услуги за провеждане на различни мероприятия по проект „Искаме и можем”

22. Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево

Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект “Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево ”, с три подобекта: „Подобект 1: Доизграждане на битова канализация - L=18,298л.м., гр. Генерал Тошево“; „Подобект 2: Доизграждане на дъждовна канализация - L=3,000л.м., гр. Генерал Тошево“ и „Подобект 3:Рехабилитация улични водопроводи в гр. Генерал Тошево - L=3,060л.м.“

21.Организиране на екскурзии, летен образователен лагер и училище сред природата, и транспортни услуги

Публична поката с предмет: „Организиране на екскурзии, летен образователен лагер и училище сред природата, и транспортни услуги за провеждане на различни мероприятия по проект „Искаме и можем”

20.Преустройство на газови инсталации на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево

Публична покана по чл.14, ал.4, т 1 от ЗОП с предмет: „Преустройство на газови инсталации на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево ” по обособени позиции, както следва: ОП1 "Преустройство кухня ЦДГ "Първи юни" - вентилация топла кухня и преустройство сградна инсталация град Генерал Тошево" ОП2 "Стол социален патронаж - вентилация топла кухня и преустройство сградна инсталация град Генерал Тошево" ОП3 "Реконструкция на отоплителната инсталация в СОУ "Н. Й. Вапцаров" в град Генерал Тошево"

19. Доставка на диагностично-лечебно и лабораторно оборудване на Медицински център – Генерал Тошево

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на диагностично-лечебно и лабораторно оборудване на Медицински център – Генерал Тошево, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/4.1-05/2011/008”

18. Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Генерал Тошево

Публична покана по чл.14, ал.4, т 1 от ЗОП с предмет: „ Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Генерал Тошево ” Извършване на строително –ремонтни работи на следните подобекти: Подобект № 1 “Ремонт на общински път - DOB3046/III-296 Василево –Калина /-III-970 от км.2+500 до км.3+300” Подобект № 2 “Ремонт на общински път - DOB 3034 /II - 29 Добрич - Ген.Тошево/ - Равнец - Дъбовик от км.1+000 до км.3+200” Подобект № 3 “Ремонт на общински път - DOB 3032 /II-29, Добрич- Ген.Тошево/ -Дъбовик - Пчеларово /DOB 1122/ от км. 3+300 до км.8+800 Подобект № 4 “Ремонт на общински път - DOB3033/II-29, Добрич -Ген.Тошево - Пленимир - Петлешково/III-9002/ от км.0+000 до км.5+400

17. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции” както следва: ОП 1 „Основен ремонт кметство с. Конаре” ОП 2 „Ремонт санитарен възел кметство с.Спасово” ОП 3 „Ремонт ЦДГ с.Спасово” ОП 4 „Ремонт ЦДГ с.Кардам” ОП 5 „Изграждане на тротоар с.Кардам” ОП 6 „Основен ремонт пенсионерски клуб с.Йовково” ОП 7 „Ремонт пенсионерски клуб с.Малина” ОП 8 ”Ремонт водосток с.Преселенци” ОП 9 ”Ремонт хидроизолация на ЖБ по ул.В.Априлов №64” ОП 10 ”Ремонт и укрепване на читалище с.Калина” ОП 11 „Ремонт читалище с.Петлешково” ОП 12 „Ремонт исторически музей гр.Ген.Тошево” ОП 13 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Люляково” ОП 14 „Преустройство на класни стаи в кухня на ЦДГ с.Василево” ОП 15 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Преселенци” ОП 16 „Ремонт кметство с.Пленимир” ОП 17 „Основен ремонт физкултурен салон на ОУ с.Кардам” ОП 18 „Ремонт жилища ДЗИ”

16.„Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево“

Публична покана за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево“

15. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Подмяна дограма и топлоизолация ЦДГ село Пчеларово” ОП3 ” Саниране северна фасада ОУ „ Йордан Йовков” село Красен” ОП4 ” Обновяване фасади ОДЗ „ Радост” гр. Генерал Тошево” ОП5 „ Основен ремонт пенсионерски клуб ул. „ Опълченска” гр. Генерал Тошево ОП6 „ Възстановяване чешма село Изворово ОП7 „ Подмяна дограма сграда по ул. „ В. Априлов” № 4 ОП8 „ Основен ремонт библиотека читалище село Дъбовик”

14. „Извършване на строително-ремонтни дейности на Медицински център – Генерал Тошево”

Публична покана за Упражняване на строителен надзор по изпълнение на обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности на Медицински център – Генерал Тошево” по проект: „Обновяване и оборудване на Медицински център – Генерал Тошево”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/4.1-05/2011/008, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма за Регионално развитие 2007-2013г

13. Публична покана за доставка на храна, ОУ Йордан Йовков

Публична покана за доставка на храна, ОУ "Йордан Йовков", с. Красен

12. “Извършване на строително-ремонтни дейности на Медицински център – Генерал Тошево”

Открита процедура по реда на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП за : обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-ремонтни дейности на Медицински център – Генерал Тошево

11. „Доставка на нов трактор с прикачен инвентар / ремарке и гребло за сняг/ за нуждите на Община Генерал Тошево”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на нов трактор с прикачен инвентар / ремарке и гребло за сняг/ за нуждите на Община Генерал Тошево

10. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

На основание чл. 101а и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка със Заповед №1046/29.12.2012 год. на Кмета на Община Генерал Тошево, Община Генерал Тошево отправя настоящата покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2013 година по обособени позиции” 1. Oбществена поръчка: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2013 година по обособени позиции” както следва: 1.1. ОП-1 – „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа в рамките на община Генерал Тошево включваща”: - DOB1047 /III-296, Василево–Балканци–граница общ.(Ген.Тошево-Балчик) сдължина 4,3км./ -DOB1122 /II-29, Добрич- Ген.Тошево/-граница общ.(Добрич-Ген.Тошево) – Пчеларово, Житен,Красен/ III-2903 с дължина 22км. - DOB3030 /DOB1122,Пчеларово-Житен/ - Зограф с дължина 0,3км. - DOB3031 /DOB112,Пчеларово-Житен/ - Узово с дължина 0,6км. - DOB3032 /II-29,Добрич-Ген.Тошево/ - Дъбовик-Пчеларово/ DOB1122 с дължина 8,8км. - DOB3033 / ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково/ ІІІ-9002 / с дължина 5,4км. - DOB3034 /ІІ - 29, Добрич - Генерал Тошево/ - Равнец - Дъбовик с дължина 3,2км. - DOB3035 / ІІІ - 2903, Росица - граница Румъния / - Лозница с дължина 2,6км. - DOB3036 /ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам / - Снягово с дължина 2,8км. - DOB3037 /ІІ 29 / Кардам -Горняк с дължина 8,9км. - DOB3038 / ІІІ - 2903 / Красен- Росен - Краище с дължина 4,5км. - DOB3039 / ІІІ - 2904, Кардам - Спасово / - Чернооково с дължина 1,2км. - DOB3040 / DOB3038, Красен - Росен / - яз. Дрян с дължина 3,1км. - DOB3041 / ІІІ 2904, Кардам - Спасово / - Рогозина с дължина 1,1км. - DOB3042 / ІІІ - 2904 / Спасово - Вичево с дължина 5км. - DOB3043 / ІІІ - 2904 , Спасово - Бежаново / - Ал.Стамболийски с дължина 2,4км. - DOB3044 / ІІ - 29, Кардам - границата Румъния/ - Йовково с дължина 2км. - DOB3045 / ІІІ - 296, Ген.Тошево - Преселенци / - Писарово с дължина 3,5км. - DOB3046 / ІІІ - 296 / Василево - Калина - / ІІІ - 9701 / с дължина 3,6км. - DOB3048 / ІІІ - 296, Василево - Каварна / - Средина с дължина 4,7км. - DOB3049 / ІІІ - 9701/ Преселенци - гробищен парк с дължина 0,3км. - DOB3050 / ІІІ - 9701/ Малина - гробищен парк с дължина 0,5км. - DOB3051 / ІІ - 29 / Кардам – Огражден с дължина 3км. Общата дължина на общинската пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 93,800 км. Неразделна част от описанието представлява списъка на общинските пътища на територията на Община Генерал Тошево. 1.2. ОП-2 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Спасово, Вичево, Бежаново, Ал.Стамболийски, Рогозина, Писарово и Люляково. 1.3. ОП-3 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Снягово, Кардам, Йовково и Чернооково. 1.4. ОП-4 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Василево, Балканци, Калина, Средина, Конаре и Малина. 1.5. ОП-5 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Калина, Преселенци, Горица, Великово, Сираково и Сърнино. 1.6. ОП-6 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Къпиново, Изворово, Красен, Росица, Лозница, Росен и Краище. 1.7. ОП-7 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Дъбовик, Пчеларово, Зограф, Узово, Градини, Сноп и Житен. 1.8. ОП-8 – Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Петлешково, Пленимир и Равнец.

9. „Извършване на строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП – чл.101а, ал.2 от ЗОП, чрез публична покана по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”както следва: ОП №1 „Преустройство кухня ЦДГ "Първи юни" гр.Генерал Тошево; ОП №2 "Стол социален патронаж гр. Генерал Тошево вентилация в топла кухня и преустройство газова инсталация”.

8.„Извършване на строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради и обекти на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Публична покана с предмет „Извършване на строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради и обекти на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва ОП №1 "Основен ремонт хидроизолация покрив ОДЗ "Радост" гр.Генерал Тошево; ОП № 2 "Ремонт ЦДГ с.Пчеларово"; ОП №3 "Ремонт читалище с.Изворово"; ОП № 4 Ремонт кметство с.Александър Стамболийски"; ОП №5 Изграждане на тротоари по ул."Трети март" гр.Генерал Тошево; ОП №6 "Изграждане на паметник на отвлечените и избити през август 1916 г. село Красен"; ОП№7 "Детска площадка гр.Генерал Тошево; ОП №8 Преустройство кухня ЦДГ "Първи юни" гр.Генерал Тошево; ОП №9 "Стол социален патронаж гр. Генерал Тошево вентилация в топла кухня и преустройство газова инсталация.

7. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЪРВЕНИ БУНГАЛА В СЕЛО КРАСЕН ”

Публична покана по чл.14, ал.4, т 2 от ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЪРВЕНИ БУНГАЛА В СЕЛО КРАСЕН ”

6.„Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение в ОУ „Христо Ботев”

Публична покана с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение в ОУ „Христо Ботев” с. Кардам, община Генерал Тошево” през учебната 2012/2013 г. по определени маршрути и разписания” Услугата се извършва чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни. Срокът за изпълнение на поръчката е за времето от 15.09.2012 до 15.06.2013 г.

5. Публична покана с предмет : „Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение в ОУ „Йордан Йовков” с. Спасово през учебната 2012/2013 г.на територията на община Генерал Тошево по определени маршрути

Услугата се извършва чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е за времето от 15.09.2012 до 15.06.2013 г.

4. Публична покана с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2012/2013 г.на територията на община Генерал Тошево по определени маршрути и разписания”

Услугата се извършва чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е за времето от 15.09.2012 до 15.06.2013 г.

3. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция 1: Доставка на твърдо гориво – дърва и въглища, за отоплителен сезон 2012/2013 г. за обекти по приложен списък (Приложение №1).

Обособена позиция 2: Периодични доставки на промишлен газьол за общински детски градини по приложен списък (Приложение №2).

2.Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“

Изпълнение на строително ремонтни работи на обекти:

 • Обект №1 „Ремонт на път DOB3036/ ІІ-29 Генерал Тошево – Кардам – Снягово от км.0+000 до км.2+800“
 • Обект №2 „Ремонт на път DOB3046/ ІІІ-296 Василево – Калина/-ІІІ-9701 от км.2+500 до км.3+600“
 • Обект №3 „Ремонт на улици „Д.Благоев” и „Трети Март” в гр. Генерал Тошево“
 •  
1.“Доставкa на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневни детски градини

Доставкa на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневни детски градини на територията на Община Генерал Тошево“ :

  • ОДЗ „Пролет“, ОДЗ „Радост“ и ЦДГ „Първи юни“ гр.Генерал Тошево
  • ЦДГ с.Присад
  • ЦДГ с.Люляково
  • ЦДГ с.Кардам
  • ЦДГ с.Чернооково
  • ЦДГ с.Йовково
  • ЦДГ с.Красен
  • ЦДГ с.Росица
  • ЦДГ с.Пчеларово
  • ЦДГ с.Василево
  • ЦДГ с.Преселенци
  • ЦДГ с.Спасово

Поръчката е с шест обособени позиции:

  1. Месо, риба и месни продукти;
  2. Мляко и млечни продукти
  3. Консерви /плодови и зеленчукови/
  4. Плодове и зеленчуци /пресни и замразени/
  5. Други хранителни продукти
  6. Хляб, брашно, мая и хлебни изделия.