Община Генерал Тошево

Конкурси

Конкурс за назначаване на държавен служител - Началник отдел „Култура, вероизповедания и интеграция” в  дирекция „Хуманитарни и спомагателни дейности”

В прикачените файлове са:

- обявлението, Заявление за участие в конкурса,  по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, (НПКПМДС) и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Май 2023 г.

Подбор външни членове одитен комитет в Община Генерал Тошево

В прикачените файлове е:

- Обявлението 

- Заявление за участие,  по образец  Приложение №1

Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ      

В прикачените файлове:

- обявление

                                                                                                                                                                         

Подбор външни членове одитен комитет в Община Генерал Тошево

В прикачените файлове е:

- Обявлението 

- Заявление за участие,  по образец  Приложение №1

Конкурс - Директор на дирекция „Финанси, бюджет,  Местни данъци и такси” и  Главен  счетоводител.

В прикачените файлове е:

- обявлението

  • Заявление за участие в конкурса,  по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, (НПКПМДС)
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство (съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗДСл. за висши държавни служители могат да се назначават само български граждани), както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност