Община Генерал Тошево

Комплексни административни услуги

СПИСЪК НА КОМПЛЕКСНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО


1. Точно наименование на администрацията: Община Генерал Тошево

2. Структура: услугите се извършват в „Център за административно обслужване" и отдел „Местни данъци и такси"

3. Седалище и адрес: п.к. 9500 гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5

4. Данни за кореспонденция: mail@toshevo.org, www.generaltoshevo.bg

5. БУЛСТАТ:  000852633

6. Работно време на администрацията: от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

7. Работно време на звеното за административно обслужване: от 08:00 до 17:00 часа


Банкова информация

Заявление за заявяване на услуга във формат (doc и pdf) в прикачен файл

Протокол при устно заявяване на услугата във формат (doc и pdf) в прикачен файл