Община Генерал Тошево

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-н/г-жа Катерина Николова, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Генерал Тошево.  

Как може да подадете сигнал за нарушение.

Ø  Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

1. Лично, на отговорното лице;

2.Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево,

3. Чрез електронна поща, с адрес: k.dimitrova@toshevo.org ;

 

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

 

Ø  Може да подадете устен сигнал на телефон 05731/ 20 20, вътрешен 47, включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

       В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

             ! Следва да попълните всички данни във формуляра.

*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изизискванията, отговорното лице щи Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.