Община Генерал Тошево

Достъп до обществена информация

За осигуряване на достъп до обществена информация:

Правно основание – чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Необходими документи – Заявление – по образец

Срок – 14 дни

Контакти:

Адрес: 9500 гр. Ген. Тошево, обл. Добрич, ул.”Васил Априлов” № 5

 mail@toshevo.org

Телефон: 05731 20-20

Факс: 05731 25-05

Определен служител: адв. Петя Николова – юрист-консултант;

Начин на заявяване за достъп до обществена информация

Център за административно обслужване в Община Генерал Тошево

  • Работно време от 08,00 – 17,00 часа
  • Адрес: Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 5, пк 9500 град Генерал Тошево

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация

  • Работно място: в "Център за административно обслужване при Община Генерал Тошево"
  • Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)
  • Телефон за контакт: 05731/8933
  • e-mail: mail@toshevo.org

Гражданин или юридическо лице, ако желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде писмено заявление /Приложение № 1/ в Център за административно обслужване на гражданите на Общинска администрация Генерал Тошево или на Платформа за достъп до обществена информация – https://pitay.government.bg/PDoiExt/
Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път. Гражданинът или юридическото лице може да използват електронна поща, като в заявлението за достъп се посочват и електронен адрес за кореспонденция.

Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служител на Център за административно обслужване, като се съставя протокол. Протокола трябва да съдържа данните по чл.25 от ЗДОИ. Устни запитания могат да се правят и до служителя, отговарящ за връзките с обществеността.
Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна той може да подаде писмено заявление.