Община Генерал Тошево

17 юни ’24

За Вас Работодатели

За Вас Работодатели

За Вас Работодатели

/Обявени финансови средства - по реда и условията на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ и по т.3.1.-3.3. на НПОЗПБЛ/

За Вас Работодатели

Агенция по заетостта

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Дирекция “Бюро по труда” -  гр. Генерал Тошево

Уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.юни 2024г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели)
 
1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:
Финансови

Средства /в „лв.“/
- за стажуване на безработни лица - по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) - 6116 лв.
3. (чл.36 от ЗНЗ) Насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места - за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:
 
3.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) :

(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда)
 
  - на  безработни лица над 55-год.възраст - 7008 лв.
 -  на  безработни с основно или по-ниско образование - 14003 лв.
  - на  безработни лица без професионална квалификация - 14016 лв.
3.3. (чл.36 ал.3 от ЗНЗ) Средства за осигурено от работодателя отговорно лице (ментор) за наетите лица по чл.36 ал.1 (за период от 3 месеца) (ОБЩО): 3750 лв.
Раздел II. Програми за обучение и заетост. /без Процедура/
Раздел III. Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
Финансови

Средства /в „лв.“/
1. Компонент 1 – Частен сектор - 15791 лв.
2. Компонент 2 – Публичен сектор - 27353 лв.

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, както следва:

- за насърчителните мерки от Раздел I.т.1. и т.3. /по реда на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ/

● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г. вкл.)

- за насърчителните мерки от Раздел I. т.2. /по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ/

● считано от 17.06.2024г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

- по националните програми по Раздел II.

● считано от 17.06.2024г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

- по националната програма по Раздел III.

● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

(в периода: от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г. вкл.)

Одобряването на подадените заявки се извършва:

- за Раздел I. т.1. и т.3. и за Раздел III. - от Съвет за сътрудничество към ДБТ,

(по Методика за подбор и оценка на работодатели – утвърдена от министъра на труда и социалната политика)

- за Раздел I. т.2. - по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ – от ДБТ

- за Раздел II. по реда и условията на Програмите и ЗНЗ/ППЗНЗ – от ДБТ

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

● Дирекция “Бюро по труда” – Генерал Тошево,

на адрес: гр. Генерал Тошево,

ул. “Васил Априлов” №14а, етаж 2, ст. 7 и ст. 4,

както и на тел.: 05731/45-15

Още новини