Община Генерал Тошево

21 май ’21

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” получава допълнително финансиране над 900 000 лева за Стратегия за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” получава допълнително финансиране над 900 000 лева за Стратегия за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” получава допълнително финансиране над 900 000 лева за Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Над 900 000 лева ще бъдат осигурени за общините Генерал Тошево и Балчик чрез Местната инициативна група по подхода Водено от общностите местно развитие за следващите две години. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. Те ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващата се стратегия.

 

С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета по настоящата стратегията. Тя ще се изготвя спрямо нуждите на двете общини.

 

В общините ще бъде заделен по-голям дял от допълнителния финансов ресурс по преходния регламент за инфраструктурни проекти по мярка 7.2 и мярка 7.5 от Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Те са свързани с реалните потребности и заявения обществен интерес. По този начин ще се увеличи възможността за максимално въздействие върху качеството на живот на територията на МИГ-а.

 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-а ще претърпи промяна чрез увеличаване на финансовия ресурс в размер на 799 000 лв. по приоритетните мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 114 000 лева по мярка 19.4 за управление на Стратегията.

 

Така по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще бъде заделен финансов ресурс в размер на 550 000 лв., по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура- в размер на 49 000 лв., и по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства- в размер на 200 000 лв.

 

Местните инициативни групи /МИГ/ са сдружения с нестопанска цел с представители на неправителствения, икономическия и публичен сектор. Всяка група си прави стратегия, която отговаря на потенциала и на нуждите на съответния регион. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ получава финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. МИГ-ове могат да получат финансов ресурс от програмите "Развитие на селските райони", „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Още новини