Община Генерал Тошево

03 февруари ’21

Приключи проект „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Приключи проект „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Приключи проект „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

      Приключи  проект: BG05М9ОР001-1.059 „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, съгласно административен   договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  чрез Водено  от общностите местно развитие.

  С реализацията на проекта  30 безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл. придобиха нова или повишиха професионалната си квалификация - 20 придобиха професия „Работник в озеленяването“, а  10 придобиха професия "Помощник в строителството".

  След проведеното обучение Община Генерал Тошево сключи 20 броя трудови договора за срок от шест месеца с част от безработните лица,  преминали обученията. Наетите лица извършваха дейностите в 12 населени места на територията на общината: Кардам, Йовково, Рогозина, Спасово, Горица, Конаре, Малина, Преселенци, Василево, Люляково  Писарово и Равнец, като  15 броя бяха назначени  на длъжност "Работник-озеленяване" и 5 броя на длъжността "Работник-строителство".

  Изпълнението на проекта  повиши професионалната квалификация на 30 безработни лица, осигури  заетост на 20 трайно безработни лица  от общината, като създаване на възможности за трудова и социална интеграция на същите. Дейностите по проекта допринесоха до намаляване на безработицата в общината, разкриване на работни места в общополезни  дейности,  които подобриха на условията на живот и жизнената среда на населените места на територията на общината.

Още новини