Община Генерал Тошево

22 април ’24

Обява за провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”

Обява за провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”

Обява за провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”

О Б Я В А

в изпълнение на  Решение №3-4/28.03.2024 год. на ОбС Генерал Тошево,

Общински съвет Генерал Тошево

I. Обявява  провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”  ЕООД ЕИК:124141448,  със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15, на когото ще бъде възложено управлението за срок от три години.         

II. Определени минимални изисквания към лицата, участващи в конкурсната процедура:

1. да са  български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

2. да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

3. да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно по дентална медицина или икономист;

4. не е поставен под запрещение;

5. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

6. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

7. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

 Забраните по т. 11 и т.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

15. не могат да бъдат управители и лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

III. Необходимите документи за участие в конкурса: 

1.   Заявление за участие в конкурса; 

2.   автобиография-европейски формат;

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит);

5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия.

6. бизнес програма за развитие на дейността на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”  ЕООД за тригодишен период.  Програмата следва да съдържа най-малко следното съдържание:   анализ и оценка на състоянието и дейността;  тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността; приложимост и етапи за реализацията на програмата

       За участие в конкурсната процедура се подават два отделни непрозрачни плика:

1.  Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата необходими документи за участие в конкурсната процедура.

2.  Плик №2 съдържа бизнес програмата за развитието на дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.

Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка. Документите за участие в конкурсната процедура се подават в  Центъра за услуги и информация на Община Генерал Тошево.

   ІV.Правила за провеждане на процедурата:

Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В деня, определен за провеждане на конкурсната процедура, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствие на представените документи.

Комисията не допуска до участие кандидати, които не  са изпълнени  някое от изискванията по т. II  или не са представили някой от документите по т. III.

ВТОРИ ЕТАП – презентиране от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период.

Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание.

Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:

1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;

2. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество;

3. съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване с кандидатите.

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от 4,50 точки. Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово – икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”  ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.

Критерии за оценка на проведеното събеседване:

1. степен на познаване на нормативната уредба;

2. административни умения, професионални и делови качества;

3. комуникативни и организационни способности.

Всеки член на комисията дава оценка по разработката на бизнес програмата и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1

Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира от 1 до 6 точки, като най-високата оценка е 6.

Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии.

Крайната оценка на участника се формира като  средно аритметична  оценка на комисията по разработката на бизнес програмата и проведеното събеседване.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка.

В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурсната процедура, комисията изготвя протокол за резултатите и класирането от проведената процедура и номинация на кандидата, класиран на първо място. След утвърждаване класирането, същото се обявява на официалната интернет страница на община Генерал Тошево и се уведомяват участниците за това.

Въз основа на протокола от  резултатите и класирането от проведената процедура кмета на община Генерал Тошево,  с нарочна докладна записка прави предложение до Общински съвет Генерал Тошево да утвърди окончателното класиране от проведената процедура, да избере номинираният кандидат, класиран на първо място, както и да сключи с него договор за управление и контрол.

V. Място и срок за подаване на документите :

Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в срок   до  17.00 часа на  09.05.2024г. в Център за услуги и информация в административната сграда на община Г.Тошево, ул. „Васил Априлов “ № 5 .

VI. Място и срок за получаване на информация.
Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година,  отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година, се предоставя в срока, определен в т. V. от управителя/счетоводителя на „Медицински център 1 – Генерал Тошево”  ЕООД.        

VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса.
Конкурсът ще се проведе в зала „Георги Шивачев“-втори етаж на сградата на Община Генерал  Тошево при следния ред:
На  10.05.2024г.   от  10,00  часа – проверка на съответствието на представените документи.
На 10.05.2024г.  от   10,30 часа – представяне на бизнес програма за развитието на „Медицински център - ГТ” ЕООД  и събеседване с кандидатите.

 

Още новини