Община Генерал Тошево

21 май ’21

Обява за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

Обява за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

Обява за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

О Б Я В А

На основание Заповед № 474/21.05.2021г. на Кмета на Община Генерал Тошево,  чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на  Решения № 1-15 от 18.02.2021г.  и № 2-5 от 29.03.2021г. на Общински съвет Генерал Тошево е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:

 

За отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

Още новини