Община Генерал Тошево

17 юни ’24

Обява за финансиране - Агенцията по заетостта

Обява за финансиране - Агенцията по заетостта

Обява за финансиране - Агенцията по заетостта

От днес, 17.06.2024 г., работодателите могат да подават своите документи в бюрата по труда в страната за включване в насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 50, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ). Те могат да се възползват и от свободния финансов ресурс, подсигурен по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

При разкриване на работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда, всеки работодател може да кандидатства за държавно финансиране. Предлаганите програми и мерки осигуряват различни възможности за заетост на пълно или непълно работно време, за стажуване, чиракуване или обучение, за зелени работни места и др. Продължителността по отделните преференции варира от 3 до 24 месеца. Размерът на субсидията по всяка от тях е различен, в съответствие с Националния план за действие по заетостта през 2024 г.

Създадените съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разглеждат и оценяват подадените заявки от работодателите до 28.06.2024 г. Те ще одобряват работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс. 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват и за други преференции (финансови средства), които се реализират по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ (без процедура).

Обръщаме внимание, че тази година сключването на договори по програми, проекти и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, ще се осъществява неприсъствено/дистанционно, за което е необходим Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление”, достъпна на електронен адрес: https://edelivery.egov.bg/ (като юридическо лице или като физическо лице, което има права да представлява съответното юридическо лице).

Повече информация може да бъде получена в бюрата по труда в страната, както и на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

Още новини