Община Генерал Тошево

10 юли ’20

Обява

Обява

Обява

Във връзка с изпълнението на проект: BG05М9ОР001-1.059 „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“  и  сключен  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез Водено  от общностите местно развитие, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  търси да назначи на срочен  трудов договор за  6 месеца  20 безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл. с придобита първа степен на професионална квалификация в професионално направление 622 Градинарство (паркове и градини), професия 622030 Работник в озеленяването и   професионално направление 582 Строителство, професия 582080 Помощник в строителството, специалност 5 820801 Основни и довършителни работи, първа степен.

          Желаещите подават заявление за включване в обучението в Информационния  център в Община Генерал Тошево до  21.07.2020г.

За допълнителна информация: 057312020  Катерина Николова.

Още новини