Община Генерал Тошево

18 юни ’20

Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители

Малка част от обучаващите се

Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители

Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  чрез Водено  от общностите местно развитие, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  стартира дейности за  изпълнението на проект: BG05М9ОР001-1.059 "Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

Първата дейност по проекта е предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова. След отпадане на извънредното положение,  обявено  във връзка с разпространението на COVID-19 е възобновено провеждането на  обучения на  30 безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл., които  се  обучават  по следните направления: 20 броя  по професионално направление 622 Градинарство (паркове и градини), професия 622030 Работник в озеленяването, по специалност 6220301 „Озеленяване и цветарство“, първа степен СПК – от Списъка на професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и науката  и  10 броя по  професионално направление 582 Строителство, професия 582080 Помощник в строителството, специалност  5820801 Основни и довършителни работи, първа степен СПК – от Списъка на професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и науката. След приключване на обученията, безработните лица ще придобият съответните квалификации.

 

Още новини