Община Генерал Тошево

01 септември ’20

20 трайно безработни лица започнаха работа в община Генерал Тошево

От началото на месец август стартира втората дейност по проекта: Наемане на безработни лица след преминато обучение.

Част от обучените лица назначени на длъжност „Работник-озеленяване“ и „Работник-строителство“

20 трайно безработни лица започнаха работа в община Генерал Тошево

    

   Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  чрез водено  от общностите местно развитие,  проект: BG05М9ОР001-1.059 „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, Община Генерал Тошево приключи първата дейност по проекта. След проведено обучение, 30 безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл. придобиха  нова или повишиха професионалната си квалификация – 20 придобиха  професия „Работник в озеленяването“, а  10 придобиха професия „Помощник в строителството“ .

     От началото на месец август стартира втората дейност по проекта: Наемане на безработни лица след преминато обучение. Сключени са 20 броя срочни трудови договора за 6 месеца с част от обучените лица, като 15 безработни лица  са  назначени на длъжност „Работник-озеленяване“ и 5  лица на длъжността „Работник-строителство“. Назначените лица ще извършват трудовите си задължения в следните населени места: Кардам, Йовково, Рогозина, Спасово, Горица, Преселенци, Василево, Малина, Люляково, Конаре, Писарово и Равнец.

      Изпълнението на проекта цели осигуряване на заетост  и създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда,  намаляване на безработицата в общината, разкриване на работни места в общополезни  дейности,  подобряване на условията на живот и жизнената среда на населените места на територията на общината.

 

Още новини