Община Генерал Тошево

Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

0887 900 998 (viber)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч. с Контакнтия център на Столична община!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Генерал Тошево напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение изтича на 14.10.2023 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, осигурява дежурство на 14.10.2023 год. (събота) от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Генерал Тошево уведомява всички избиратели, че осигурява дежурства на  21.10.2023 год. (събота) от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати.

Списък на Кметства на територията на Община Генерал Тошево, в които ще се произведат избори за кметове на кметства

Кметство

Население по постоянен адрес към 04.08.2023 г.
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

6816

С.ВАСИЛЕВО

374

С.ЖИТЕН

105

С.ИЗВОРОВО

177

С.ЙОВКОВО

864

С.КАРДАМ 

871

С.КРАСЕН

167

С.КЪПИНОВО

382

С.ЛЮЛЯКОВО 675

С.МАЛИНА 181

С.ПЕТЛЕШКОВО 209

С.ПРЕСЕЛЕНЦИ 212

С.ПРИСАД 505

С.ПЧЕЛАРОВО 569


С.РАВНЕЦ
291


С.РОГОЗИНА
165

С.РОСИЦА 408

С.СНЯГОВО 314

С.СПАСОВО 956

С.ЧЕРНООКОВО 176
 

Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Срок за подаване на заявлението - 14.10.2023 г. / събота /

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК) - Приложение №13-МИ

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023г.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5, mail@toshevo.org

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 14.10.2023 г. (събота).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) - Приложение №17-МИ

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5, mail@toshevo.org

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление – Декларация за вписване в избирателния списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК) – Приложение №8-МИ

Заявлението-декларация се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II. Заявлението-декларация се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданите на друга държава- членка на Европейския съюз, които веднъж са подали заявление-декларация и са били включени в избирателен списък за гласуване, при следващи избори за общински съветници и за кметове се вписват служебно в избирателния списък, без да е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ново заявление-декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства. 

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

Срок за подаване: 18.09.2023г.(понеделник). не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се съхранява до следващите избори за общински съветници и за кмет

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК) – Приложение №9-МИ

Заявлението се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък и желае да бъде заличен. Заявленията се подават най-късно 7 дни преди изборния ден до кмета на общината.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

Срок за подаване: 21.10.2023г.(събота).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) - Приложение №7-МИ

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 21.10.2023 г. (събота).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК) – Приложение №10-МИ

Заявлението се подава от българси гражданин или от гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината до предизборния ден.

Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 27.10.2023 г. (петък).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК) - Приложение №12-МИ

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Удостоверението се издава от кмета на общината в изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от списъка по чл. 38 ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на СИК по постоянния му адрес.

Заявленията се подават в:

- Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения и можете да ги свалите от тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ  И КОАЛИЦИИ -   

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

П О К А Н А 

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционно избирателни комисии /СИК/ и Подвижна секционно избирателна комисия /ПСИК/,  във връзка с предстоящите избори за  общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборен кодекс, Решение № 2378-МИ/12.09.2023г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/ и Решение №13-МИ/14.09.2023г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Генерал Тошево, Ви каним на 20.09.2023 г. (сряда), от 13.00 часа в стая 101– приемна на Общински съвет, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, за провеждане  на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии/СИК/ и Подвижна секционно избирателна комисия /ПСИК/.

При провеждане на консултациите, в изпълнение на чл.91, ал. 4 от Изборния кодекс е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно, подписано от лицата, представляващи партията или коалицията (или заверено копие от такова пълномощно), когато в консултациите участват упълномощени лица.

Предложените за членове на СИК лица следва да отговарят на изискванията на чл.66, чл.95 и чл.96 от Изборния кодекс.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават  като неразделна част от протокола за консултациите и се изпращат с предложението на Кмета до Общинска избирателна комисия.

Информацията по т.1 следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес mail@toshevo.org ).

Приложения:

1. Решение №2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК

2. Решение №13-МИ/14.09.2023г. на ОИК – Генерал Тошево

3. Образец на файл – предложение за членове на СИК / ПСИК