Община Генерал Тошево

26 април ’19

ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНОБИТОВИ ЦЕЛИ В КВ. ПАСТИР

ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНОБИТОВИ ЦЕЛИ В КВ. ПАСТИР

ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНОБИТОВИ ЦЕЛИ В КВ. ПАСТИР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ДОБРИЧ

Изх. №РД-03-3/25.04.2019 г.

ДО „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТОДОР ИЛИЕВ ГИКИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. ДОБРИЧ, БУЛ. ТРЕТИ МАРТ, №59

КОПИЕ: ДО Г-Н ВАЛЕНИТИН ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

УЛ. В. АПРИЛОВ №5 ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЗАПОВЕД

ЗА СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНОБИТОВИ ЦЕЛИ

Подписаната д-р Светла Ангелова Димитрова, Директор на Регионална здравна инспекция –Добрич за установено нарушение: на 25.04.2019 г. в 17. 37 часа е подаден сигнал от разследващ полицай Стоянов от РУ на МВР- Генерал Тошево за замърсена с продукт за растителна защита (пестицид) вода за питейно- битови нужди в кв. Пастир на гр. Генерал Тошево. От крана на консуматора в няколко къщи на кв. Пастир изтича вода силно пенеща се и със силен мирис на продукт за растителна защита. Информацията е потвърдена от началник район В и К-Генерал Тошево г-н Мирослав Люцканов и главния инженер на «В и К Добрич» АД инж. Павлов. При проверка на място на 25.04.2019 г. е установено, че сигналът е основателен, от крана на консуматора изтича вода с органолептични показатели, не отговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели, Обн. ДВ. бр. 30/2001 г., Изм. Доп. ДВ. бр.6/2018 г. по показатели цвят, вкус и мирис. Питейната вода представлява потенциална опасност за здравето на населението на кв. Пастир поради несъответствие със стойности на показателите по Приложение №1, поради неизяснено съдържание на продукти за растителна защита (пестициди) и поради невъзможност за бързо отстраняване на несъответствието и възстановяваване качеството на водата за питейно- битови нужди. Нарушени са следните нормативни актове: чл.10 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно битови цели, Обн. ДВ. бр. 30/2001 г., Изм. Доп. ДВ. бр.6/2018 г. На основание: чл.10, ал. 3 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно- битови цели, Обн. ДВ. бр. 30/2001 г., Изм. Доп. ДВ. бр.6/2018 г. и чл.38, ал.4 от Закона за здравето, Обн. бр.70/2004 г., Изм. ДВ. бр. 24/2019 г., поради непосредствена опасност за живота и здравето на хората и опасност за възникване на отравяния,

ПОТВЪРЖДАВАМ предписание за спиране с №ЗП-01-101/25.04.2019 г., издадено от главен инспектор Янка Балканска от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич

ЗАБРАНЯВАМ: Подаването на питейна вода и използването й за питейно - битови нужди в кв. Пастир на гр. Генерал Тошево Считано от: 20, 30 часа на 25.04.2019 г.

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Незабавно да бъдат уведомени потребителите.

2. „В и К Добрич” АД да предприеме приоритетно и в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно - битови нужди в кв. Пастир, гр. Генерал Тошево.

3. „В и К Добрич” АД да представи протоколи, удостоверяващи безопасността на водата. Отговорността за изпълнението възлагам на: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД с изпълнителен директор инж. Тодор Илиев Гикински.

ДИРЕКТОР НА РЗИ-ДОБРИЧ: __________________ Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

На основание чл. 45 от Закона за здравето, Обн. ДВ бр. 70/2005г., изм. ДВ бр. 24/2019 г., тази заповед може да се оспори в 14 дневен срок от съобщаването й пред Главния държавен здравен инспектор или да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съдДобрич по реда на Административнопроцесуален кодекс (ДВ, бр. 30/2006 г.).

Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Още новини