Община Генерал Тошево

24 юни ’19

„Восъчна зрялост“ при житни култури

„Восъчна зрялост“ при житни култури

„Восъчна зрялост“ при житни култури

Със заповед №611/21.06.2019 г. на Кмета на Община Генерал Тошево се обяви настъпването на етап Восъчна зрялост при посевите от житни култури. Пълния текст на заповедта можете да прочетете в настоящата публикация.

1. ОБЯВЯВАМ настъпването на етап  „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури на територията на община Генерал Тошево.

2. ОПРЕДЕЛЯМ следните мерки за  осигуряване пожарна безопасност:

2.1. Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици), в периода от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

2.2. Забранявам  паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

2.3.Забранявам  извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност;

2.4. Юридическите и физическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя;

2.5. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета;

2.6. Лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;

2.7. Юридическите и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски земи организират и  изпълняват разпоредбите на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2.8. При аварии, ремонт или спиране на  водозахранването на населените места и обекти, в близост до масиви, засети с житни култури или стърнища, кметовете и кметски наместници своевременно да  информират най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН);

2.9. Кметовете и кметските наместници са длъжни да извършват профилактични огледи на районите с повишена опасност от пожари (масиви, засети с житни култури, в близост до населеното място, стърнища, местности без водоподаване и др.), като взимат превантивни мерки за предотвратяването им.

В случай, че не са в състояние със свои сили и средства да предприемат съответните превантивни мерки, незабавно информират РСПБЗН и Кмета на община Генерал Тошево;

2.10. Ръководствата на търговски дружества, земеделски кооперации и други се задължават да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на пожарна безопасност и защита на населението, съгласно Закона за министерство на вътрешните работи;

2.11. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Нарушителите на настоящата заповед носят административно-наказателна отговорност, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Още новини