Община Генерал Тошево

30 октомври ’18

Удължава се срокът за изпълнение на проект „Заедно можем да продължим”

Удължава се срокът за изпълнение на проект „Заедно можем да продължим”

Удължава се срокът за изпълнение на проект „Заедно можем да продължим”

На 23.10.2018 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа допълнително споразумение № 02 към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2019 година, като за целия период общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 300 397,62 лева.

От 01.01.2019 година отново стартира интегрираната услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“.

Към настоящият момент, съгласно допълнително споразумение № 01 към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, екип от специалисти – педиатър, стоматолог, медицинска сестра подпомагани от медиатор, по предварително изготвен график извършват прегледи на деца на възраст от 0 до 7 години, като тяхната дейност ще продължи и през следващите месеци. Целта на услугата е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна и дентална култура в ранна детска възраст.

Още новини