Община Генерал Тошево

30 август ’23

Стартира вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Стартира вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Стартира вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Със Заповед №РД-02-14-603/01.06.2023 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.

 

Процедурата е отворена от 02.06.2023 г. Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 282 470 400.00 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999.

 

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Сдруженията на собствениците поемат 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f.

 

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 16.01.2024 г. Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.12.2023 г.

 

Още новини