Община Генерал Тошево

22 юли ’13

Среща на руски граждани

Среща на руски граждани

Среща на руски граждани

Община Генерал Тошево проведе надграждащо обучение по проект „Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Генерал Тошево” в рамките на 20 часа в дните 20.07.2013 г., 21.07.2013 г., 22.07.2013 г. Двадесет и девет участника обогатиха своите знания, споделиха практически умения, които да приложат в предоставянето на социални услуги за следващия период на реализиране на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по     Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  „Помощ в дома” и е на стойност 216 802,74 лева.

 

Още новини