Община Генерал Тошево

05 октомври ’16

С 26 хил. лв. безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишен административният капацитет на служителите от Общинска администрация, които ще реализират проекти по ОП „Региони в растеж”

С 26 хил. лв. безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишен административният капацитет на служителите от Общинска администрация, които ще реализират проекти по ОП „Региони в растеж”

С 26 хил. лв. безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишен административният капацитет на служителите от Общинска администрация, които ще реализират проекти по ОП „Региони в растеж”

В края на месец септември Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа договор за изпълнение проект „Подобряване на административния капацитет на служителите в Община Генерал Тошево при изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 на ОП Региони в растеж 2014 - 2020“, Приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно.

Съгласно разписаните договорености между Община Генерал Тошево и Управляващият орган на Програмата, екипът, който ще работи по техническото и административно изпълнение на проектите за енергийно обновяване на обществени сгради и жилищни блокове в Генерал Тошево, ще премине през редица обучения и семинари. Тяхната цел е да надградят и доразвият натрупаните умения и знания на служителите относно енергийната ефективност в сградите. Темите ще бъдат насочени към мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; проучване на добри европейски практики в областта на модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; наблюдение на място на обновени сгради с висок и среден енергиен клас; обмяна на опит с други администрации и участници; обсъждане и анализиране на различни решения и иновативни методи за постигането на висок клас на енергийна ефективност на сградите.

По този начин ще се повиши административния капацитет на служители на Община Генерал Тошево в процеса на оценка, документиране, управление на проекти по процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 25 902, 74 лв.

Още новини