Община Генерал Тошево

26 юни ’19

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Генерал Тошево

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Генерал Тошево

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Генерал Тошево

Общински съвет Генерал Тошево, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение №4-28 от 07.06.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Генерал Тошево за мандат 2020 – 2024 г., с определен брой от 25 (двадесет и пет) кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Добрич, проведено на 05.04.2019 г. Мандатът на действащите съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – гр.Генерал Тошево изтича през месец януари 2020 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 •  Да е на възраст от 21 до 68 години;
 •  Да има настоящ адрес в Община Генерал Тошево, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - град Генерал Тошево;
 •  Да има завършено най-малко средно образование;
 •  Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 •  Да не страда от психически заболявания;
 •  Да не е съдебен заседател в друг съд;
 •  Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 •  Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 •  Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Генерал Тошево да се обръща за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 17.07.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Генерал Тошево подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Генерал Тошево, стая 102, I етаж, в сградата на Община Генерал Тошево.

 • Заявление за кандидатстване - Приложение 1
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ Приложение 2
 • Писмено съгласие Приложение 3

Целият текст с Приложенията можете да прочете и изтеглите от прикачения файл по-долу.

Още новини