Община Генерал Тошево

19 февруари ’21

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

Община Генерал Тошево обявява стартиране на дейности по проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

   Община Генерал Тошево обявява стартиране на  дейности по проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

   Предвижда се да бъдат обхванати 51 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги в отдалечените населени места Конаре, Средина, Кардам, Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Сноп, Житен и Росен за срок на предоставяне на услугата 12 месеца, считано от 01.03.2021 год.

   Дейностите са насочени изцяло към възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. В рамките на проектните дейности се предвижда предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и извършване на групова /индивидуална супервизия на назначените лица и потребителите.

   Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „патронажна грижа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

   В проекта се предвижда дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) на 20 потребители от община Генерал Тошево, като услугата е насочена към целевите групи: лица поставени под карантина, възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства и лица над 54 години от населените места където няма назначен "домашен санитар", с обхват 20 потребители.

 

  Кандидатите за потребители могат да заявят желание да бъдат включени като потребители на  социалната услуга „патронажна грижа” по настоящ адрес, като за извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

·        Заявление-декларация /по образец/;Заявление-декларация

·        Документ за самоличност (за справка);

·        Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

·        Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

   Декларация за запознатост за ползване на лични данни

Заявление–декларация до Кмета на община Генерал Тошево се подава в „Център за услуги в домашна среда“, находящ се на адрес: град Генерал Тошево, ул. „Станьо Милев“ № 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, на телефон: 0883560603 или на мейл: mail@toshevo.org

 

Документи по образец за  социалната  услуга „патронажна грижа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Генерал Тошево на адрес:  www.generaltoshevo.bg

За допълнителна информация - тел. 05731/20-20, вътр.32 – Отдел „Социални дейности и ДСП“

 

Още новини