Община Генерал Тошево

20 септември ’17

Продължава реализирането на проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Генерал Тошево”

Продължава реализирането на проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Генерал Тошево”

Продължава реализирането на проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Генерал Тошево”

Продължава реализирането на  проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Генерал Тошево”. В Център за обществена подкрепа (ЦОП), с капацитет 20 лица се предоставят комплекс от социални услуги предназначени за деца от 0-18 години в риск и техните семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на децата от институции, консултиране и подкрепа на семействата в риск.

За периода 01.07-31.08.2017 година,  екипът от специалисти към ЦОП – социален работник, педагог и психолог – са работили по следните случаи:

- Деца, застрашени от отпадане от училище - 1;

- Извършена превенция на рисковото и асоциално поведение на деца и младежи – 1;

- Семейно консултиране за справяне с кризи в семейните отношения – 5;

- Консултиране на семейства полагащи грижи задеца, настанени в семейства на близки

и/или роднини – 4.

Вече има случаи на проведено щадящо изслушване на деца  в „Синя стая“, която е на разположение на полиция, прокуратура и съд.

Персоналът на центъра се придържа към изпълнение на заложените количествени и качествени показатели за измерване на поставените цели по проекта. В работата се спазва Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други нормативни документи, свързани с дейностите.

Центърът за обществена подкрепа се помещава на втори етаж в сграда- публична общинска собственост, с адрес- гр. Генерал Тошево, ул. „Дружба”, №12.

Финансирането на Проекта се осигурява от Фонд «Социална закрила» , на стойност 23 541,62 лева и съфинансиране от община Генерал Тошево на стойност 2650,00 лева.

След приключване изпълнението на Проекта се предвижда ЦОП да продължи като държавно-делегирана.

Още новини