Община Генерал Тошево

01 февруари ’22

Приключи изпълнение на договор по проект

Приключи изпълнение на договор по проект

Приключи изпълнение на договор по проект

Приключи изпълнение на договор BG05M9OP001-2.037-0001-С01 по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски социален фонд на европейския съюз.,  на стойност до 388 869,32лв., със срок на изпълнение 24 месеца.

 

В изпълнение на проектните дейности за периода месец 09/2021 год. – 01/2022 год., Община Генерал Тошево предостави интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 56 потребители /с натрупване/ от целевите групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства, при капацитет на услугата 40 потребители.

 

От стартиране на услугата на 01.07.2020 год. до приключване на проектните дейности на 01.02.2022 год. интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда  са получили 79 лица /с натрупване/. Обхванати са населените места: град Генерал Тошево и квартал Пастир, селата Люляково, Василево, Красен, Изворово, Кардам и Житен. Социалните услуги се предоставиха от 16 души персонал, успешно преминали по Проекта обучение за част от професия „болногледач“.

 

Сътрудник социални дейности извърши консултации на кандидат-потребителите и подготви необходимите документи за включване в проекта.

 

Медицинско лице-фелдшер извърши обход на потребителите по населените места, проследи жизнените им показатели чрез смарт гривна, посредством смарт устройство и софтуерен продукт, осигурени със средства по Проекта.

 

На назначените лица, предоставящите социални услуги ежемесечно е организирана супервизия, а на потребителите е оказана психологическа подкрепа от психолог.

 

Община Генерал Тошево осигури мобилност на специалистите за работа на терен, като предостави служебен транспорт, закупен по друг социален проект.

 

Чрез реализиране на Проекта беше осигурен достъп до кариерно развитие, изграждане на подходящ капацитет и създаване на банка от обучени лица, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата заетост на лицата от целевата група. Създаде се Звено за предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги в домашна среда, адаптирани към основните нужди на потребителите и ориентирани към предотвратяването на самотата и социалната изолация за лица в риск.

 

Изграденият модел на „патронажна грижа“ и осигурените мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда подобриха качеството на живот и повишиха възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на 65 годишна  възраст, живеещи на територията на Община Генерал Тошево.

 

Още новини