Община Генерал Тошево

27 май ’16

Приеха стратегия на “МИГ Балчик – Генерал Тошево” за близо 6 400 000 лева

Приеха стратегия на “МИГ Балчик – Генерал Тошево” за близо 6 400 000 лева

Приеха стратегия на “МИГ Балчик – Генерал Тошево” за близо 6 400 000 лева

Информационна конференция, Обществено обсъждане и приемане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ се проведе в морската община. Това е окончателен етап от процеса на разработването й, подпомогнат от дейностите по изпълнение на договор РД 50-215/07.12.2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Балчик по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Катя Белелиева, координатор на проекта в община Генерал Тошево представи стратегията пред присъстващите членове на Общото събрание, заинтересованите страни, граждани. СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ е учредено през март 2016 година и регистрирано в обществена полза. Бяха посочени целите и приоритетите на стратегията.

Димитър Димитров, координатор на проекта от Община Балчик представи дейностите, които са осъществени до момента. „Основната ни цел е да спечелим стратегията“, заяви председателят на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ Валентин Димитров. Росица Пенева, представител на фирма с опит в сферата на Европейските проекти се надява мерките заложени в тази стратегия да подпомогнат бизнеса.

Стратегията беше подложена на четири обществени обсъждания и след отчитане на забележки и мнения отправени от местната общност бе изготвен окончателен вариант. На редовно заседание на Общото събрание на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ беше единодушно приета интегрираната многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Общото събрание взе решение за кандидатстване пред МЗХ по мярка 19.2 на ПРСР. Европа инвестира в селските райони, чрез ЕЗФРСР.

Още новини