Община Генерал Тошево

15 септември ’23

Пресконференция по проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Съфинансирано от Европейския съюз

Пресконференция по проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“

На 13 септември 2023 год. в Общинска администрация Генерал Тошево се състоя информационна пресконференция, на която бе представен проекта „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ финансиран по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целите на проекта, предвидените дейности и постигнатите до момента резултати по Проекта представи г-жа Росица Петрова – началник на отдел „Социални дейности и Домашен социален патронаж“ и координатор на проекта. В пресконференцията взеха участие членовете на Екипа за управление на проекта и част от Екипа за предоставяне на услугите – социален работник, сътрудник социални дейности, домашни санитари и мед.сестра/фелдшер, както и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Генерал Тошево г-жа Стилияна Пелова и директорът на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Генерал Тошево г-н Дарин Драгнев и потребители на Проекта.

Общата стойност на проекта възлиза на 545 032,92 лв. като 85% (463 277,99 лв.), които са осигурени чрез Европейския социален фонд плюс и 15% (81 754,93 лв.) са национално финансиране. Срок за предоставяне на услугите по Проекта е 06.03.2023 – 06.03.2024 год., с капацитет 102 потребители.

Целевите групи по проекта са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината.

Цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Предвидени дейности за изпълнение:

предоставяне на социални грижи, включващи: поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в дома на потребителя, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
предоставяне на психологическа подкрепа;
предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания на потребителите;
осигуряване на въвеждащо и надграждащо обучение и супервизия на назначените лица.
Във връзка с изпълнение на заложените дейности са назначени: Сътрудник социални дейности -1, Социален работник - 1, Домашен санитар – 29 лица /на пълно и/или непълно работно време/, Шофьор – 1, Психолог – 1,  Медицинска сестра – 2, Технически сътрудник -1.

Обхванати са населените места: град Генерал Тошево, кв. Пастир и селата Изворово, Росен, Красен, Житен, Сноп, Градини, Пчеларово, Дъбовик, Пленимир, Петлешково, Кардам, Йовково, Чернооково, Спасово и Конаре.

За изминалия период март – август 2023 год. са подкрепени потребители чрез предоставяне на социални грижи, включващи: поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в дома на потребителя, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), психологическа подкрепа и предоставена информация за профилактика на здравето и значими заболявания,както следва: месец Март 2023 год. 149 потребители; месец Април 2023 год. 154 потребители, месец Май 2023 год. 156 потребители, месец Юни 2023 год. 151 потребители, месец Юли 2023 год. 150 потребители, месец Август 2023 год. 161 потребители. Средно месечно 154 потребители.

Осигурено е въвеждащо обучение, надграждащо обучение и супервизия на назначените лица. Закупени са лични предпазни средства, дезинфектанти и работно облекло на персонала.

В своята същност Проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ продължава и надгражда дейностите на изпълнявани от общината социални проекти „Патронажна грижа“ от 2020 г.  Всеки следващ проект продължава дейностите на предходния без прекъсване, като по този начин Община Генерал Тошево не е допуснала нуждаещите се лица да останат без грижа в дома, нито е позволила назначените служители да имат прекъсване на трудовия си стаж. 

Още новини