Община Генерал Тошево

17 юли ’13

Одобрен е още един проект по ОПАК

Одобрен е още един проект по ОПАК

Одобрен е още един проект по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 955 077,87 лв. за 49 проекта на общини. Приключи работата на оценителната комисия по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. В това число е одобрен и проект на нашата Община с наименование : „Повишаване ефективността на администрацията в Община Генерал Тошево и избягване на дублиращи се функции.” Стойността на проекта е в размер на 62 268.00 лв. Срока за изпълнение е 12 месеца.

Общата цел на проекта е:

Стимулиране на организационното развитие и повишаване на ефективността в работата на Общинска администрация – Генерал Тошево.

Специфичните цели са:

1. Оптимизиране на структурата, подобряване на координацията и функциите на общинската администрация, чрез извършване на функционален анализ.

2. Актуализиране и разработване на нови вътрешни документи, правила, инструкции и наръчници за подобряване работата на служителите в общинската администрация.

3.   Повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Генерал Тошево, чрез провеждане на съпътстващо обучение.

Дейности по проекта са:

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

Дейност 2 – Извършване на функционален анализ в общинска администрация Генерал Тошево, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 3 – Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура

Дейност 4 – Семинар за обучение на служителите на общинска администрация Генерал Тошево за работа с новите документи

Дейност 5 - Информация и публичност

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане целите на ОПАК и на приоритетна ос І „Добро управление” за подобряване на работата и ефективно функциониране на администрацията. Проектът е в съответствие и с целите за подобряване ефективността на администрацията, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.

 

Още новини