Община Генерал Тошево

26 септември ’17

Обявление за провеждане на конкурс

Обявление за провеждане на конкурс

Обявление за провеждане на конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

със седалище и адрес: обл. Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5

на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 920 от 19 септември 2017г.на Кмета на Община Генерал Тошево

І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”,в Дирекция „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти” към Община Генерал Тошево.

2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка; длъжностно ниво-7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво - Ръководно ниво 7Б,

ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Степен на завършено образование:бакалавър

2.Области на висшето образование:технически науки

3.Професионално направление:архитектура, строителство и геодезия

4.Специалност: архитектура, геодезия, строителство и архитектура на сгради и съоръжения, строителство на сгради и съоръжения, строително инженерство, пътно строителство, хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство.

5.Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 4 години 6.Ранг-ІІІ младши 7.Да отговаря на условията по чл.7,ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:

1.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин : чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), към заявлението се прилагат следните документи:

2.Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

3.Копие от диплома за завършено висше образование и образователно -квалификационна степен

4.Автобиография

5.Мотивационно писмо

6.Свидетелство за съдимост

7.Медицинско свидетелство

8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка)

Формулярите по образец могат да се получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в град Генерал Тошево,ул.”Васил Априлов”№ 5 в Информационен център, етаж първи

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Място и срок за подаване на документите за участие:

1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 09 октомври 2017 година включително, на адрес: Община Генерал Тошево, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, етаж първи, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж първи и на официалният сайт на общината www.toshevo.org

VІІ.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

1 Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела в областта на строителните дейности, благоустрояването, регионалното развитие на Общината и подобряването на околната среда. Длъжността допринася за осъществяване строителната инициатива на Общината по реализиране на стратегическите цели залегнали в регионалния план за развитие, обекти по ново строителство, реконструкция на съществуващи строежи, престроявания и надстроявания на съществуващи строежи, извършване на преустройства и изменение на конструкции и на фасади на сгради, извършване на основен ремонт на сгради , направа и преустройство на вътрешни водопроводи, канализация, ел.инсталации, изграждане на подземна инфраструктура - канализации, водопроводи, газификация, съобщителни кабели, ремонт и реконструкция на пътища и тротоари, изграждане и корекция на дерета.

VІІІ.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 460.00 лв. до 1400.00 лв.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Още новини