Община Генерал Тошево

23 януари ’15

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление от Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ напомня на титулярите на жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), че във връзка с влезлите в сила промени на Закона обнародван в ДВ бр. 104 от 03.12.2013г. и съгласно § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ следва да имат предвид следното:

1. Срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова се удължава до 30.11.2016г. включително.

2. Съгласно § 11, ал. 4 изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране на права в срок до 31 декември 2019 година.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5, ет. 4, ст. 408, тел.:05731/20-20, вътр.39

Още новини