Община Генерал Тошево

09 юли ’24

Обява за провеждането на конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей – Генерал Тошево

Обява за провеждането на конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей – Генерал Тошево

Обява за провеждането на конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей – Генерал Тошево

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.91, ал.1 и ал.2 и чл. 90, ал.2 от Кодекса на труда и следващите, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и заповед № 360 от 02.04.2024 г.,

 

Община Генерал Тошево

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

„Директор“ на Исторически музей – Генерал Тошево

 

Място на работа – Исторически музей – Генерал Тошево.

 

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

 

Правоотношението с директора на музея е срочно - за срок от 5 /пет/ години.

 

I. Изисквания за длъжността:

 

А. Минимални изисквания към кандидатите:

- Образование – висше; образователно-квалификационна степен “магистър”;

- Професионални направления: „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“;

- Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;

- Организационни умения, комуникативност, управленска компетентност, адаптивност, нагласа за работа в екип,  умения за планиране и контрол на дейността и вземане на решения;

- Познания за нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело и за процедурите за прилагането на закона и подзаконовите актове.

 

Б. Като предимство се счита:

- Стаж в музей;

- Опит в областта на опазване на културното наследство;

- Управленски опит;

- Присъдени научни степени;

- Участие в разработване и реализация на програми и проекти;

- Компютърна грамотност.

 

II. Начин на провеждане на конкурса:

 

-  Допускане по документи и разглеждане на представените концепции;

-  Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от пет години, подборно разработена за първата от тях;

-  Събеседване – познания по нормативната уредба, по управленската дейност, по административни, стопански, финансови и трудово-правни въпроси.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса;

2. Документ за самоличност – за справка;

3. Професионална автобиография;

4. Документ за завършено образование, специалност, квалификационна степен (копие);

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие);

6. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност);

7. Медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът е прекъснал работа за повече от три месеца или е първоначално постъпване на работа);

8. Копия от други документи, удостоверяващи присъдени научни звания, степени, допълнителни професионално-квалификационни степени и др.;

* Забележка: Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва те да са придружени от заверен превод на български език.

9. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от пет години, подробно разработена за първата година, в обем не повече от 10 страници. Представя се в 7 екземпляра, заверени от кандидата с „Вярно с оригинала“ и поставен всеки екземпляр в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

10. Концепцията трябва да съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му;

б) тенденции и възможности за развитието на музея като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

д) етапи за реализация на концепцията.

 

IV.  Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:

 

Място за подаване на документите:

 - Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Информационния център на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов № 5, всеки работен ден от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в плик с посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;

- При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност – за запознаване.

 

Срок за подаване на документите:

 - Срокът за подаване на документите  е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на електронната страница на Община Генерал Тошево, но не по-късно от 16:00 ч. на 8 август 2024 година;

- Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

V. Място за обявяване на списъците и съобщенията във връзка с конкурса:

-  Информационно табло на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация;

-  Електронна страница на Община Генерал Тошево - https://generaltoshevo.bg/ .

Още новини