Община Генерал Тошево

19 февруари ’21

Обява за провеждане конкурс за избор на оператор на язовирна стена

Обява за провеждане конкурс за избор на оператор на язовирна стена

Обява за провеждане конкурс за избор на оператор на язовирна стена

       Община Генерал Тошево обявява  процедура  за провеждане на публично оповестен конкурс за  избор на оператор на язовирна стена,  за възлагане стопанисването, поддръжка и експлоатация, чрез предоставяне под наем  на   Поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на  с.  Росен, представляващ територия, заета от води и водни обекти с площ 135 783кв.м - язовир ''Дрян'' - публична общинска собственост, съгласно АОС №4659 /08.07.2020г., вп. под №1439, том III, акт №  115 на 09.07.2020г. в СВ Генерал Тошево при АВ София,  за срок от 10 /десет/ години,  при начална годишна наемна цена – 3 600.00 ( три  хиляди и шестстотин ) лева, без включен ДДС или 4 320.00 (четири хиляди триста  и двадесет )лева с включен ДДС, при следните условия:     

             1. В конкурса могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние  „Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани  предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.

            2. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна  цена.

            3. Гратисен период на плащане  на наема е 1/една/ година, считано от датата на сключване на наемния договор.

            4. В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, спечелилият участник   да извърши зарибяване на язовира (сом, шаран, каракуда, белица, червеноперка и други) на стойност не по-малка  от годишния наем.

            5. Спечелилият участник  се задължава да извърши следните  дейности в имота:         

          - да осигури свободен достъп до зони и условия за отдих и спортен риболов на населението, като представи тарифа за предлаганите услуги;

         - да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на   Еньовски фолклорен събор „Край язовира“ и други общински мероприятия, включени  в културния календар на общината.

          6. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка всички предписания, касаещи наетия имот, дадени от оторизираните институции.                                                                                                                            

          Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево  ул. „Васил Априлов” № 5,  в зала “Дора Габе“, на  трети етаж  на 09.03.2021г. (вторник) от 14.00часа.

          Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 (двадесет) лева,   до 12.00 часа  на 08.03.2021г.

          Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 часа на 08.03.2021г. включително.

          Участниците в конкурса  заплащат  депозит   за участие в размер на  360.00(триста и шестдесет)лв.  в касата на община Генерал Тошево, находяща се  в Център за услуги и информация, първи етаж в сградата на Общинска администрация  гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

           Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 08.03.2021г., след закупуване на тръжни документи.

           За допълнителна информация: отдел„Собственост и стопански дейности”  при Община Генерал  Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39.

 

 

Още новини