Община Генерал Тошево

19 юни ’24

Община Генерал Тошево отпуска три стипендии по две медицински специалности

Община Генерал Тошево отпуска три стипендии по две медицински специалности

Община Генерал Тошево отпуска три стипендии по две медицински специалности

   През следващата учебна 2024-2025 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по две медицински специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

   За учебната 2024-2025 година се отпускат една стипендия по специалността „Медицински лаборант“ и две по специалността „Медицинска сестра“. Определеният размер на стипендиите за обучаващите се е в размер на 500 лева. Община Генерал Тошево ще приема документите от студенти и кандидат-студенти за отпускането на стипендия от 1 юли до 31 август.

   Средствата ще се отпускат на месечна база за целия срок на обучение, с изключение на месеците юли и август. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на община Генерал Тошево; да са записани в поне първата си академична година и да учат редовно или задочно във висши учебни заведения, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация; ако в момента на подаване на документите са записани втора или последваща година на обучение, общият им успех от положените изпити през предшестващия семестър трябва да е не по-малък от „добър 4.00“; за новоприети студенти успехът от дипломата за средно образование също трябва да е не по-нисък от „добър 4.00“.

   Целта на инициативата на Община Генерал Тошево е да подпомага и стимулира младите хора в общината, както и да им даде възможност да работят в полза на местната общност.

Още новини