Община Генерал Тошево

16 октомври ’20

Решение № 8-10 от 03.10.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП)

за обект: „Външно електрическо захранване от СРС № 18 ВЕЛ 20 kV „Присад“, отклонение за ТП „Пленимир“

Решение № 8-10 от 03.10.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП)

Решение № 8-10 от 03.10.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП)

   Община Генерал Тошево на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява Решение № 8-10 от 03.10.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Външно електрическо захранване от СРС № 18 ВЕЛ 20 kV „Присад“, отклонение за ТП „Пленимир“ в поземлен имот с идентификатор 56739.13.2. по КК на с. Пленимир с прокарване на кабелна линия СРН до МТТ 20/0,4 кV 63 кVA в поземлен имот с идентификатор 56040.156.155 по КК на с. Петлешково, община Генерал Тошево“.

   Подробния Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) е в общинска администрация - Генерал Тошево, звено „АННСР”, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят възражение в 14 дневен срок от датата на обявлението.

Още новини