Община Генерал Тошево

30 август ’18

Нови три проекта за енергийна ефективност

Нови три проекта за енергийна ефективност

Нови три проекта за енергийна ефективност

Община Генерал Тошево кандидатства с три допълнителни проекта за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд в града. Трите проекта са на обща стойност 3 226 601 лв. с ДДС и при одобрение ще се реализират в рамките Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Процедура BG16RFOP001-2.002 – Енергийна ефективност в периферните райони – 2.

Първият входиран проект е „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. “Д. Благоев” № 6 – сградата на Пожарна безопасност и защита на населението; ул. “Васил Априлов” №18 – Дирекция “Социално подпомагане”, ул. „Трети март“ № 8 А – Гранично управление – град Генерал Тошево и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. “Васил Априлов” № 2, ул. “Трети март” № 10“, в гр. Генерал Тошево“. Общата му стойност е 1 199 910.55 лв., (съфинансиране от ГД ПБЗН – София - 26 643.30лв).

[caption id="attachment_18209" align="alignright" width="963"]Сградата на ул. Васил Априлов 18 Сградата на ул. Васил Априлов 18[/caption]

Второто проектно начинание е „Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево, ул. “Опълченска” № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. “Васил Априлов” № 4, ул. “Трети март” № 6 и ул. “Трети март” № 38“. Безвъзмездното финансово обезпечаване на предвидените дейности е в размер на 1 197 809.94 лв. с ДДС.

Третият проект е „Повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "”Раковски” № 1, ул. “Ал. Димитров” № 3, ул. “Станьо Милев” № 15 в гр. Генерал Тошево“. Заложените средства за него са 828 880.69 лв. с ДДС.

Основните цели на проектите са намаление на потреблението на електрическа енергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградите, постигане на по-чиста околна среда чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферата.

До момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Община Генерал Тошево има разписани договори за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 жилищни и 6 административни сгради, на обща стойност малко над 4 800 000 лева. Голяма част от дейностите по тяхното изпълнение вече са приключили, а други са в напреднал етап.

 

Още новини