Община Генерал Тошево

28 май ’18

Наближава краят на проект „Заедно можем да продължим”

Наближава краят на проект „Заедно можем да продължим”

Наближава краят на проект „Заедно можем да продължим”

Наближава краят на проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по ОП РЧР, за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и формиране и развитие на родителски умения.

Към настоящият момент продължава предоставянето на услугата „Здравна консултация”, имаща за цел превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна и дентална култура в ранна детска възраст.

Продължава и реализацията на интегрираната услуга „Семейно консултиране и подкрепа и формиране и развитие на родителски умения” , в която по предварително изготвен график специалистите в услугата – педиатър, гинеколог, юрист, психолог, медицинска сестра и социален работник работят с представители на целевите групи на място в двата консултативни центрове по проекта – в град Генерал Тошево и в с.Василево, както и на терен, обхождайки населените места извън средищния център.

Консултативните центрове са отворени всеки работен ден и всеки заинтересован може да получи информация и консултация на място или като се свърже по телефон с ръководителя на центровете г-жа Дияна Дянкова.

Още новини