Община Генерал Тошево

23 февруари ’24

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 г.

Проект BG05SFPR002-1.002-0001 „Родители в заетост”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 г.

Проект BG05SFPR002-1.002-0001 „Родители в заетост”

Проект „Родители в заетост“ се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 1: „Насърчаване на заетостта и развитието на умения, Специфична цел 3 „Насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие межди професионалния и личния живот, включително чрез финансово достъпни грижи за деца и зависими лица”.

По проекта допустими за участие са:

- Родители на деца от 0- до 4-годишна възраст (вкл.), незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самостоятелно заети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа и ползват отпуск по чл. 163, чл. 164 и чл. 167а от КТ;

- Заети лица - статутът на лицето се определя към датата на включване в дейности по проекта, а именно - до 4 седмици преди включване в проекта заетите лица следва да отговарят на същите условия, посочени в дефиницията „заети лица“/„самоосигуряващи се лица“.

- Многодетни и самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

- Безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), които са родители на деца от 0 до 4-годишна възраст (вкл.), незаписани в детска ясла/градина, или многодетни и самотни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и учебно заведение.

Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 4 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата се предоставя до 8 часа на ден):

Избраният от родителите детегледач ще бъде назначен по трудов договор за максимален срок от 18 месеца или за срока до навършване на 4 години на детето/децата или до постъпването им в детско заведение. За времето на работа и при грижа за дете на 8-часов работен ден, детегледачът ще получава трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на многодетни или самотни родител (грижата се предоставя до 4 часа на ден):

Избраният от родителите детегледач ще бъде назначен по трудов договор за максимален срок до 18 месеца или за срока до навършване на 12 години на детето/децата. За времето на работа, при грижа за дете до 4 часа на ден, детегледачът ще получава трудово възнаграждение в размер на ½ минималната работна заплата.

ВАЖНО!

По проекта не е допустимо включването на родители, които са се възползвали от услугите по предоставяне на грижа за дете/деца по проект „Родители в заетост“ по ОП РЧР 2014 – 2020 г. (за същото/ите дете/деца) за един и същи период.

Недопустими за участие са и самоосигуряващи се родители, които ще се върнат на работа като земеделски производители.

Лицата, полагащи грижа за деца, не следва да са лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст!

По проекта не е допустимо включването на родители, заети в структурите на ГД ЕФМПП (УО на П РЧР) и Агенцията по заетостта (КБ).

Родителите и безработните лица (детегледачи) могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление на официалната интернет-страница на Агенцията по заетостта. 

 

Повече информация по проекта може да получите на официалната интернет страница на Агенция по заетостта az.government.bg и Бюро по труда Генерал Тошево, ет.2, стая 7, Албена Георгиева, тел. 05731 4515 и 0882824939.

 

Още новини