Община Генерал Тошево

31 май ’18

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

На 30 май, сряда, в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, се проведе информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

DSC_0006

В присъствието на заинтересовани жители на града бяха разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Беше представена презентация, в която се обърна специално внимание на критериите за допустимост в програмата и процедурата за оценяване. В рамките на срещата бяха отправени и въпроси, на които бе отговорено с нужното внимание общинските служители.

Към момента Община Генерал Тошево изпълнява проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 административни и 6 жилищни сгради. Очаква се след тяхното приключване да се постигне:

- по-високо ниво на енергийната ефективност на жилищните сгради и намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Още новини