Община Генерал Тошево

31 юли ’19

Информационна среща по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“

Информационна среща по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“

Информационна среща по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“

На 30 юли 2019 г. при изключителен интерес се проведе първата информационна среща по презентацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“. Той се осъществява чрез процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, сключен между Министерството на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, на стойност 143 018,40 лева.

008

В срещата участваха бъдещи потребители и кандидати за предоставяне на услугата, както и директорите на поделенията на МТСП на територията на общината – Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“.

009

Със Заповед №678/08.07.2019 г. на Кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров е определен Екип за управление на Проекта, както следва: Ръководител проект – Г. Георгиев – зам.-кмет на община Генерал Тошево, координатор – Р. Петрова – н-к отдел СДДСП и счетоводител – Елица Петкова – специалист ТРЗ.

IMG-cf91b5082f6341f46a72b17919f249d6-V (1)

Срокът на договора е 18 месеца, като предоставяне на социалната услуга ще бъде 12 месеца. Ще бъдат обхванати 51 потребители, чийто брой е предварително определена от АСП. Всеки потребител може да получи до 2 часа услуга в домашна среда, като това условие е предварително зададено от финансиращия орган.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора живеещи на територията на община Генерал Тошево, чрез изграден модел на патронажна грижа и осигуряване на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда.

Целева група: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- хора с увреждания и техните семейства

Дейностите които са заложени в проекта са:

1. Ремонт, обзавеждане, оборудване на помещение и закупуване на транспортно средство.

2. Обучение и супервизия на персонала.

3. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Администрирането на социалната услуга ще се извърши в действащият към момента „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда“, където се предвижда да бъде ремонтирано едно от помещенията; ще бъде закупено оборудване и обзавеждане.

За предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат назначени 7 домашни санитари, медицинска сестра, шофьор, социален работник и диспечер. Предвижда се обучение на персонала на Центъра. Обучението ще се проведе съгласно изискванията и утвърдените от Министерството на здравеопазването по Компонент 1 „Методика за предоставяне на патронажна грижа" и „Програма за обучение на специалистите, предоставящи услугата". С цел повишаване на професионалната компетентност на персонала на Центъра, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, създаване на пространство за изява и преработка на чувства, ежемесечно ще се предвиждат групова супервизия. При необходимост ще се провежда и индивидуална супервизия, при която се дава възможност на всеки член от персонала да прегледа своята работа, да провери усещанията и чувствата си, да изясни ролите и очакванията си във връзката с потребителите.

За осигуряване на мобилност на услугата се предвижда да бъде закупено транспортно средство с което медицинското лице ще може да достигне до всеки потребител.

Още новини