Община Генерал Тошево

09 октомври ’20

Двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево

Двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево

Двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево

Министерството на околната среда и водите публикува проект на заповед за изменения в двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево. Това са Защитена зона BG0000569 "Кардам" и Защитена зона BG0000570 "Изворово - Краище". В срок до 25 октомври 2020 г., заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно забраните или ограниченията, предвидени в заповедта.   

   В границите на защитените зони важат редица забрани, сред които: забрана за провеждане на състезания с моторни превозни средства; движение на мотоциклети, бъгита, ATV и UTV; промяна на начина на трайно ползване; разораване; залесяване; превръщане в трайни насаждения; премахване на характеристики на ландшафта; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми; употреба на пестициди, минерали и други биологично активни вещества; палене на стърнища и др.  

   Защитена зона BG0000569 "Кардам", в землищата на селата Снягово, Огражден, Кардам и град Генерал Тошево, е с обща площ от 9 183, 377 дка. Предмет на опазване в тази защитена зона са: типът природно местообитание 6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик; бозайници (пъстър пор, степен пор и лалугер); влечуги (пъстър смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка).

   Защитена зона BG0000570 "Изворово - Краище", в землищата на селата Краище, Житен, Изворово, Красен и Росен, е с обща площ от 10 815,236 дка. Предмет на опазване в защитената зона са: типът природно местообитание 62С0 Понто-Сарматски степи; бозайници (европейски вълк, пъстър пор, степен пор и лалугер); влечуги (пъстър смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка); безгръбначни (лицена). 

   Защитените зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типа природно местообитание, неговата популация и разпространение и подобряване на структурата и функциите му.

   Във файловете по-долу може да намерите допълнителна информация

Още новини